Objednajte sa na kontrolu

a šetrite svoj čas. Ponúkame Vám možnosť objednania sa u nás na kontrolu Vášho vozidla a to bez zbytočného čakania priamo na termín, ktorý Vám bude najlepšie vyhovovať.

Objednajte sa tu

Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.Bez predloženia ustanovených dokladov kontrolný techniknesmie vykonať technickú kontrolu.

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný predložiť nasledovné doklady pri:

Pravidelnej a Administratívnej

- Osvedčenie o evidencii (v papierovej forme formát A4), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,

- Platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha (malá kartička)

- Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná tak, že došlo k prestavbe vozidla,

Opakovanej

- Doklady pre príslušný druh technickej kontroly (pravidelnej, administratívnej, zvláštnej) a protokol z predchádzajúcej kontroly

Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

Zvláštnej

- Osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou

Doklady o vykonaní technickej kontroly

Pravidelnej

- Vyznačený protokol o technickej kontrole vozidla,

- Osvedčenie o technickej kontrole,

- Vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.

Zvláštnej

- Vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla

Na prepravu nebezpečných vecí

- Vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla a Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí.

Na vydanie prepravného povolenia

- Je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla a Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia.

Opakovanej

- Vyznačený doklad podľa predchádzajúcich odsekov

Vyznačeným Osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike splnenie stanovených podmienok o vykonaní technickej kontroly.

Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte Európskych spoločenstiev (ďalej len "členský štát"), dokladmi o vykonaní technickej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.

Kontakty


DRUHÁ LEVICKÁ KONTROLNÁ spol. s r.o.

Kálnická cesta 21/A, 934 01 Levice

0903 / 556 881  (TK a EK)

0903 / 247 769  (KO)

info@stklevice.sk
stklevice@stklevice.sk

OTVÁRACIE HODINY

Technická a Emisná kontrola
Pondelok:
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
07:00 - 17:00
07:00 - 15:00
07:00 - 17:00
07:00 - 15:00
07:00 - 17:00
08:00 - 12:00

OTVÁRACIE HODINY

Kontrola originality
Pondelok:
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
zatvorené