Objednajte sa na kontrolu

a šetrite svoj čas. Ponúkame Vám možnosť objednania sa u nás na kontrolu Vášho vozidla a to bez zbytočného čakania priamo na termín, ktorý Vám bude najlepšie vyhovovať.

Objednajte sa tu

rozumie sa ňou kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou č. 578/2006 Z. z.. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly..

Druhy emisných kontrol

  • Emisná kontrola pravidelná
  • Emisná kontrola zvláštna
  • Emisná kontrola administratívna

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlo kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne.

Rozsah emisných kontrol

stanovuje vyhláška č. 578/2006 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniachzákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo:

  • So zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom,
  • So zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,
  • So zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
  • So vznetovým motorom,
  • So vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
  • So vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo,
  • So zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn.

Prevádzkovateľ vozidla

je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.

Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

Vyhodnotenie emisného stavu vozidla

Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo:

1. SPÔSOBILÉ na premávku na pozemných komunikáciách

Do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním; perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal,

2. NESPÔSOBILÉ na premávku na pozemných komunikáciách

Do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.

Ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, podľa zákona je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.

Technická kontrola sa NEVYKONÁ, ak

1) nemožno naštartovať motor

2) vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie

3) je zistený zjavný únik prevádzkových médií, alebo

4) vozidlo má poruchu na plynovom zariadení

Kontakty


DRUHÁ LEVICKÁ KONTROLNÁ spol. s r.o.

Kálnická cesta 21/A, 934 01 Levice

0903 / 556 881  (TK a EK)
036 / 631 26 78 (TK a EK)

036 / 634 54 38 (KO)

info@stklevice.sk
stklevice@stklevice.sk

OTVÁRACIE HODINY

Technická a Emisná kontrola
Pondelok:
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
07:00 - 17:00
07:00 - 15:00
07:00 - 17:00
07:00 - 15:00
07:00 - 17:00
08:00 - 12:00

OTVÁRACIE HODINY

Kontrola originality
Pondelok:
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
zatvorené