Objednajte sa na kontrolu

a šetrite svoj čas. Ponúkame Vám možnosť objednania sa u nás na kontrolu Vášho vozidla a to bez zbytočného čakania priamo na termín, ktorý Vám bude najlepšie vyhovovať.

Objednajte sa tu

predstavuje kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná v stacionárnom pracovisku kontroly originality alebo v mobilnom pracovisku kontroly originality meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom. Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť.

  • Druhy kontrol originality

  • Kontrola originality základná
  • Kontrola originality skrátená
  • Kontrola originality administratívna
  • Kontrola originality opakovaná
  • Kontrola originality sa vykonáva

  • Náklady prevádzkovateľa
  • Žiadosť prevádzkovateľa vozidla
  • Základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality

Systém kontroly originality vozidiel bol zavedený zákonom č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

1. Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:

- Jednotlivo dovezené zo zahraničia

- Vozidlá po prestavbe

2. Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:

- Ide o odhlásenie vozidla do cudzinyvozidlá po prestavbe

- Ide o výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený

- Ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla

- Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ

3. Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:

- Ide o odhlásenie vozidla do cudzinyvozidlá po prestavbe

- Ide o výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo

- Identifikátor, ktorý bol úradne pridelený

- Ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla

- Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ

Rozsah kontrol originality

Kontrola originality základná

- Merania a nedeštruktívneho skúmania stôp, neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo dokladov vozidla,

- Porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,

- Kontroly a posúdenia stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie kontroly originality,

- Porovnania identifikačných údajov vozidla a údajov uvedených v dokladoch vozidla s údajmi v evidencii vozidiel, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie,

- Overenia údajov o vozidle v pátracích evidenciách na účel zistenia jeho odcudzenia alebo na účel, či sa na vozidle nepoužila tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo s osobitným evidenčným číslom, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.

Kontrola originality skrátená

Kontrola originality skrátená sa vykonáva na vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak ich dátum prvej evidencie je pred 1. januárom 1996; v ostatných prípadoch sa vykonáva kontrola originality základná. 

Vykonáva sa v skrátenom rozsahu ako kontrola originality základná. Skrátený rozsah je v kontrole a posúdení stavu identifikátorov vozidla.

Kontrola originality opakovaná

Kontrola originality opakovaná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo skrátenej so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri kontrole originality a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.

Zásady kontroly originality

- Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona (725/2004 Z. z.). Bez predloženia ustanovených dokladov technik kontroly originality nesmie vykonať kontrolu originality.

- Kontrolu originality možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na pracovisku kontroly originality príslušnom podľa typu pracoviska a kategórie vozidla.

- Počas kontroly originality sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka. Na výzvu poverenej osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza na pracovisku kontroly originality alebo v priestoroch pracoviska, na opakované vykonanie kontroly originality. Oprávnená osoba kontroly originality je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie kontroly originality; opakovanú kontrolu originality vykoná technik kontroly originality pod dozorom osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor.

- Na vykonávanie kontroly originality sa smú používať len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom. Meradlá a prístroje musia byť platne overené podľa osobitného predpisu alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.

Hodnotenie kontroly originality

V rámci hodnotenia výsledku  kontroly originality sa  posudzujú nasledovné kritériá:

1. Stav identifikátorov vozidla - hodnotí sa štvorstupňovou klasifikáciou:

Stupeň vyznačený číslom „1“ – identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla sa nezistili, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou,

Stupeň vyznačený číslom „2“ – na identifikátoroch vozidla nastala zmena pôsobením vonkajších vplyvov a síl, sú nečitateľné alebo ich nemožno určiť,

Stupeň vyznačený číslom „3“ – údaje na identifikátoroch vozidla sú pozmenené následkom neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo sa vozidlo skladá z častí s odlišnými identifikačnými údajmi, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do časti, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN,,

Stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje na identifikátoroch vozidla chýbajú alebo došlo k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN.

2. Stav požadovaných dokladov - hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:

Stupeň vyznačený číslom „1“ – požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,

Stupeň vyznačený číslom „2“ – požadované doklady nenesú známku nepravosti, ale údaje v nich uvedené sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla,

Stupeň vyznačený číslom „3“ – niektorý z požadovaných dokladov vozidla má pozmeňované údaje alebo je falzifikát,

Stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje v dokladoch sú nečitateľné alebo chýbajú.

Kontrolovaného vozidla alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,

3. Stav údajov v evidencii vozidiel sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:

Stupeň vyznačený číslom „1“ – údaje v evidencii vozidiel a zhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla a požadovaných dokladoch v plnom rozsahu alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,

Stupeň vyznačený číslom „2“ – údaje v evidencii vozidiel sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla v plnom rozsahu,

Stupeň vyznačený číslom „3“ – v evidencii vozidiel sa našiel záznam o pátraní,

Stupeň vyznačený číslom „0“ – v evidencii vozidiel sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle.

Vyhodnotenie kontroly originality

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla, stavu požadovaných dokladov a stavu údajov v evidencii vozidiel môže byť vozidlo hodnotené ako:

1. Spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

2. Dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

3. Nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Kontakty


DRUHÁ LEVICKÁ KONTROLNÁ spol. s r.o.

Kálnická cesta 21/A, 934 01 Levice

0903 / 556 881  (TK a EK)
036 / 631 26 78 (TK a EK)

036 / 634 54 38 (KO)

info@stklevice.sk
stklevice@stklevice.sk

OTVÁRACIE HODINY

Technická a Emisná kontrola
Pondelok:
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
07:00 - 17:00
07:00 - 15:00
07:00 - 17:00
07:00 - 15:00
07:00 - 17:00
08:00 - 12:00

OTVÁRACIE HODINY

Kontrola originality
Pondelok:
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
zatvorené